mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Quỳnh Phụ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12

Sáng 16/5/2020, BTV HU Quỳnh Phụ đã mời các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 15, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện và tương đương, cấp phó các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ huyện phụ trách, theo dõi xã, thị trấn, đ/c Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trực thuộc  Huyện ủy; Phó bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, đ/c Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, xã, thị trấn về tại hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự Hội nghị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáng 16/5/2020, BTV HU Quỳnh Phụ đã mời các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 15, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện và tương đương, cấp phó các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ huyện phụ trách, theo dõi xã, thị trấn, đ/c Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trực thuộc  Huyện ủy; Phó bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, đ/c Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, xã, thị trấn về tại hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự Hội nghị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Về dự và động viên Hội nghị, ở tỉnh có đ/c Hoàng Minh Sơn- Tổng biên tập Báo Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thơm- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Dự và chủ trì Hội nghị có, đ/c Đinh Trọng Xá- TUV, Bí thư Huyện ủy, đ/c Vũ Văn Liệu- Phó bí thư TTHU, chủ tịch HĐND huyện, cùng các đ/c trong BTVHU.

 
Ảnh: Hội nghị trang trọng cử hành lễ chào cờ

 

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đ/c Đinh Trọng Xá-TUV, Bí thư Huyện ủy đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta và nhân dân thế giới: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Được nuôi dưỡng trưởng thành từ truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, phải chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước của cha ông chống thực dân Pháp và cảnh lầm than, cực khổ của nhân dân, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.  
 


Ảnh: Đồng chí Đinh Trọng Xá-TUV, Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỉ niệm

 

Tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, bằng trí tuệ thiên tài, Người khẳng định "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 3/2/1930, theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Người đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, lãnh đạo nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ, nhân dân Quỳnh Phụ đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Huyện về đích nông thôn mới sớm 01 năm so với mục tiêu đề ra và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt thế mạnh. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được bảo đảm. An sinh xã hội được quan tâm chăm lo thường xuyên. Hệ thống mạng lưới trường, lớp giáo dục - đào tạo được củng cố và sắp xếp tinh gọn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế được quan tâm đồng bộ, toàn diện, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên. Dân chủ cơ sở được phát huy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao
Trình bày báo cáo sơ kết, đ/c Vũ Văn Liệu- Phó bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, nhìn chung các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản; từ đó, giúp cán bộ đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò của từng tổ chức, cá nhân; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, tác động tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm Quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong toàn huyện.
Đạt được kết quả trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung thực hiện hiệu quả; tỉ lệ học tập nghiên cứu, quán triệt nội dung các chuyên đề hằng năm đều đạt trên 95%. …BTVHU chỉ đạo các TCCS Đảng thực hiện tốt việc xây dựng nội dung học tập, thảo luận, liên hệ và đăng kí việc làm theo. 100% các địa phương, đơn vị đã tổ chức đăng ký nội dung làm theo của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Toàn huyện có 92% cán bộ, đảng viên, 95,2% ủy viên Ban chấp hành đoàn thể khối xã, thị trấn, 100% cán bộ, đảng viên khối cơ quan đã bản đăng ký. 
  


Ảnh: Đại diện 15 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 được BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng

 

Các nội dung thực hiện làm theo đều được lựa chọn dựa trên cơ sở những vấn đề còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục hoặc những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phong cách tác phong, phương pháp công tác và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cá nhân cán bộ, đảng viên ...
Việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm; việc thực hiện những đột phá, sáng tạo của địa phương, đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc.
Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường được chú trọng, thực hiện với nhiều phương pháp đổi mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.
Do vậy, phong trào thi đua “làm theo” Bác đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến với tinh thần vượt khó trong lao động, sản xuất; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm; ra sức chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp… Hàng trăm tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được tôn vinh, biểu dương ở các cấp.

 


 Ảnh: 36 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 được BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng

 

Để việc thực hiện CT 05 của BCT khóa 12 tiếp tục đạt kết quả cao, trong thời gian tới, QP tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, triển khai nghiêm túc việc đăng ký học tập, làm theo Bác của tổ chức đảng và đảng viên; Chú trọng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức; khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại HN kỉ niệm, BTV HU đã trao giấy khen cho 15 tập thể, 36 cá nhân điển hình tiên tiến trong 4 năm thực hiện CT 05 của BCT khóa 12./.
 


Tác giả: Hoài Thương-Đình Trọng Đài TT-TH Quỳnh Phụ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 571
Hôm qua : 3.299