mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an huyện Quỳnh Phụ: quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Công an huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lực lượng tăng cường đưa tin, bài về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền về chiến công, thành tích, gương cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động đưa tin chính thống về các vụ, việc được dư luận quan tâm để Nhân dân hiểu rõ bản chất, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm “phủ xanh thông tin”, “định hướng thông tin”, “định hướng dư luận” trên Internet, mạng xã hội liên quan đến địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Chủ động phát hiện xử lý tin xấu, độc, tin giả từ đó xác minh, truy tìm, xử lý tận gốc các đối tượng, nguồn tin; tổ chức đấu tranh, phản bác “từ sớm, từ xa”. 

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt, liên tục và không khoan nhượng; mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng - lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước gia tăng tuyên truyền, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, trọng tâm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thủ đoạn phổ biến mà các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu sử dụng để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua là: Sử dụng các tính năng của mạng xã hội phát động “chiến tranh thông tin” một cách tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và “hiệu quả”. Lợi dụng các sự kiện chính trị, hoạt động điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, các vụ việc nhạy cảm để xuyên tạc làm nhiễu loạn thông tin, gây dư luận trái chiều trong nội bộ và ngoài xã hội. Khoét sâu những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tìm cách thẩm thấu, “cấy sâu” vào xã hội Việt Nam tư tưởng chia rẽ trong đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là trong quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực.

Trước tình hình trên, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong những năm qua; thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy và Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các xã, thị trấn tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội”; Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên Internet và mạng xã hội giai đoạn 2019 – 2025”… Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Tập trung tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về những nội dung cốt lõi, quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trau dồi lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công an huyện Quỳnh Phụ tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho các em học sinh trường tiểu học xã An Lễ

 

Công an huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lực lượng tăng cường đưa tin, bài về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền về chiến công, thành tích, gương cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động đưa tin chính thống về các vụ, việc được dư luận quan tâm để Nhân dân hiểu rõ bản chất, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm “phủ xanh thông tin”, “định hướng thông tin”, “định hướng dư luận” trên Internet, mạng xã hội liên quan đến địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Chủ động phát hiện xử lý tin xấu, độc, tin giả từ đó xác minh, truy tìm, xử lý tận gốc các đối tượng, nguồn tin; tổ chức đấu tranh, phản bác “từ sớm, từ xa”. Qua đó, đã góp phần phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế chủ động trên mặt trận truyền thông, đẩy lùi quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; bảo đảm an toàn thông tin, uy tín và hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, củng cố vai trò của lực lượng Công an nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

 

Công an huyện Quỳnh Phụ thường xuyên nắm tình hình trên không gian mạng

 

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Công an huyện Quỳnh Phụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được kết quả nổi bật là: Gắn chặt việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành. Sử dụng đồng bộ lực lượng từ các Đội nghiệp vụ của Công an huyện đến Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác, tấn công đối tượng trên lĩnh vực thông tin, truyền thông và mạng Internet. Kết quả trong 5 năm (từ 2018 – 2023), Công an huyện Quỳnh Phụ đã đăng tải, chia sẻ gần 12.000 bài viết, hình ảnh, video clip, phóng sự với gần 1.000 lượt bình luận, đấu tranh, vạch mặt âm mưu, thủ đoạn kích động của các thế lực thù địch, phản động. Phát hiện, gọi hỏi răn đe 05 đối tượng, xử lý 08 vụ = 08 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, khởi tố 01 vụ = 01 bị can.

 

Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình làm việc với đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

 

Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thời gian tới các đối tượng sẽ tăng cường các hoạt động chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, khả năng tự đề kháng trước những tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức phản bác các thông tin phiến diện, sai trái, xuyên tạc, góp phần đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên Intetnet; vạch trần, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Hai là, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật của Ngành. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phải khắc ghi và thực hiện chân lý “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, luôn giữ mình trong sạch, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường.

Ba là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong đấu tranh, phân tích, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tăng cường triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị để làm tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trên các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, báo chí, xuất bản, thông tin đại chúng. Định hướng kịp thời để thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Bốn là, tiếp tục xây dựng, duy trì các trang mạng xã hội phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực viết bài, gia tăng liều lượng “phủ xanh thông tin”, tạo ra “chiến dịch” phản bác rộng khắp, tạo sức lan tỏa của “dòng chủ lưu” để lấy “thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Năm là, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; triển khai thực hiện phong trào “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một cây bút sắc bén bảo vệ Đảng”, kịp thời khen thưởng, động viên, biểu dương những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.


Tác giả: Ngọc Ánh - Công an huyện Quỳnh Phụ
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 826