1- Đ/c Vũ Văn Liệu- Phó BT Thường trực HU- Chủ tịch HĐND huyện
 

 

2- Đ/c Vũ Xuân Hùng- Uỷ viên BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện
 

 

 

3- Đ/c Vũ Thị Hoa- HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện