1- Đ/c Nguyễn Quang Cơ- Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện
 

 

2- Đ/c Nguyễn Văn Nhiễm- Uỷ viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện
 

 

3- Đ/C Phạm Hồng Thái- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện
 

 

4- Đ/c Nguyễn Văn Phát- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện