mic
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Công tác Tài nguyên và Môi trường tháng 10 năm 2019, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2019.

BÁO CÁO Công tác Tài nguyên và Môi trường tháng 10 năm 2019, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2019.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:  
1. Lĩnh vực đất đai:
1.1. Công tác lập QHSDĐ, KHSDĐ cấp huyện.
- Công tác lập điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019: Sau khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục thu hồi đất, danh mục sử dụng đất trồng lúa năm 2019, phòng đã tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ lập điều chỉnh KH 2019 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 17/10/2019, đảm bảo thời gian quy định. Tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo công khai điều chỉnh KHSDĐ gửi các đơn vị, UBND xã, thị trấn đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổng hợp các công trình trọng điểm để cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và các công trình cắt bỏ để phục vụ quy hoạch, phòng đã tham mưu cho huyện lập danh mục báo cáo UBND tỉnh đúng quy định.
1.2. Công tác thu hồi đất, GPMB:
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành 2.130 thông báo thu hồi đất, diện tích 166,28 ha.
- Thẩm định 11 hồ sơ GPMB của các quy hoạch, dự án và trình UBND huyện ban hành: 2.093 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích GPMB là 156,25 ha và 11 quyết định phê duyệt PA BTHT&TĐC với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 184 tỷ đồng gồm: đất nông nghiệp Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình; QH 372 TT An Bài; sân thể thao An Vinh; ĐH 74 Quỳnh Nguyên.
- Tham gia cùng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện GPMB khu công nghiệp Thaco – Thái Bình tại xã An Thái; đến nay đã hoàn thành việc GPMB đối với đất nông nghiệp; hiện đang phối hợp với UBND xã An Thái vận động các hộ phần di chuyển mộ.
1.3. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
    - UBND tỉnh đã ban hành 06 quyết định cho các tổ chức thuê đất với diện tích thuê 9,75 ha tại các xã Quỳnh Xá, An Ấp, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Giao, Quỳnh Hội.
    -  UBND tỉnh đã ban hành 02 quyết định giao đất, diện tích 0,78 ha. 
    - Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thuê đất cho hộ kinh doanh Hoàng Phó Doanh thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp tại thôn Dụ Đại 3, xã Đông Hải. Ký hợp đồng thuê đất với bà Phạm Thị Hạ- Quỳnh Minh và ông Hoàng Phó Doanh, Đông Hải
    - Phối hợp với UBND các xã: Quỳnh Giao, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, An Hiệp giao đất cho các tổ chức sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh.
        - Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện ban hành 07 QĐ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong khu dân cư sang đất ở theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích 1.862,0 m2 trong đó diện tích chuyển sang đất ở 899,6m2.  
    1.3. Công tác thẩm định GCN quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
    Thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất, QSH tài sản trên đất do Chi nhánh Văn phòng ĐKQSD đất huyện lập và trình UBND huyện ký 261 GCN theo thẩm quyền, diện tích cấp GCN 85.301,1 m2;
1.4. Công tác định giá đất:
- Tham gia xác định giá định cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất thực hiện đường ĐH.73 qua xã An Tràng; phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn sông Luộc, sông Hóa từ An Khê đi An Mỹ ( đoạn ĐH.72);
- Tham mưu ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao.
- Tham gia cùng đoàn công tác xác định giá đất để điều tra, xác định giá cụ thể để giao đất tái định cư và tính bồi thường quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện GPMB Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình tại xã An Cầu; xã An Ninh;   
- Tham mưu cho UBND huyện bàn hành văn bản đồng thời tổ chức cuộc họp xin ý kiến các ngành, UBND các xã thị trấn về đề xuất phương án xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020- 2024; tổng hợp số liệu báo cáo UBND …………
1.5. Về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất gửi báo cáo trực tiếp cho UBND huyện không báo cáo với phòng TNMT.
    1.6. Công tác kiểm kê đất đai năm 2019: 
Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 06/8/2019 về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ  ngày 08/8/2019 về việc thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
- Tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2019, giao nhiệm vụ cho các xã, thị trấn là đơn vị cơ bản tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019; các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác của huyện theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.
Hiện tại các xã, thị trấn đang tiến hành công tác thu thập hồ sơ, các tài liệu, bản đồ, số liệu có liên quan đến biến động đất đai trong kỳ kiểm kê; đã in bản đồ ký kiểm kê trước và đang điều tra, khoanh vẽ các khoanh đất có biến động đất đai. 
2. Lĩnh vực môi trường - Tài nguyên nước khoáng sản: 
- Tham gia cùng đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn các xã hoàn chỉnh tiêu chí về môi trường; hoàn thiện hồ sơ tiêu chí số 07 môi trường huyện nông thôn mới; 
-  ban hành văn bản chỉ đạo các xã, các đơn  vị hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019;
- Tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện phong trào" chống rác thải nhựa", không xả rác thải nhựa ra biển; cung cấp trang thiết bị về môi trường phục vụ huyện nông thôn mới; 
- Ban hành thông báo và đôn đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2019.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019:
    1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 
    - Đôn đốc địa phương đơn vị thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, đảm bảo chỉ tiêu đề ra; 
    - Tham gia tổng hợp danh mục các công trình sử dụng đất lúa và công trình thu hồi đất và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 cấp huyện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT.
    2. Tiếp tục hướng dẫn hồ sơ quy hoạch dân cư, chuyển mục đích của các xã để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn các hồ sơ quy hoạch các công trình công cộng để giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới. Thẩm định các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu do chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện; đôn đốc các xã, thị trấn giải quyết tồn đọng GCN đã cấp theo dự án VLAP;
3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng chuyển đổi, đào ao, vượt thổ, xây dựng nhà trái phép.
4.  Phối hợp để giải quyết tồn tại trong GPMB thực hiện các dự án: đường ĐH 75, khu công nghiệp Cầu Nghìn, khu công nghiệp Thaco- Thái Bình … đồng thời thẩm định phương án GPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thực hiện để tham mưu cho UBND huyện phê duyệt phương án GPMB, quyết định thu hồi đất cho các trường hợp có đất bị thu hồi đảm bảo các quy định của pháp luật.
5. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thẩm định chặt chẽ các bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án BVMT đơn giản trước khi trình Chủ tịch UBND huyện ký; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường của các dự án đang hoạt động trên địa bàn huyện.
- Đôn đốc kiểm tra hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các công điện của UBND tỉnh, UBND huyện về thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; Đôn đốc các xã đăng ký về đích NTM hoàn thiện tiểu mục còn nợ tiêu chí 17 trong xây dựng NTM.
- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 10 năm 2019, nhiệm vụ công tác  tháng 11 năm 2019, phòng Tài nguyên & Môi trường trân trọng báo cáo 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.049
Hôm qua : 4.621