mic
Câu hỏi:
Về việc chi trả trợ cấp cho đảng viên 55 năm tuổi đảng

tôi có bố nhận 50 năm tuổi đảng và đang có trợ cấp mất sức .Vậy cho tôi hỏi bố tôi có được nhận hưởng chế độ trợ cấp 50 năm tuổi đảng không?

  • Căn cứ Thông báo số 472-TB/TU, ngày 12/7/2018 của BTV Tỉnh Ủy về việc sửa đổi, bổ sung Thông báo Kết luận số 390-TB/TU ngày 26/10/2012 của BTV Tỉnh ủy về việc hưởng trợ cấp đối với các đồng chí đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động đã nêu về thời điểm được hưởng trợ cấp hàng tháng như sau: Đối với các đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên sớm hơn theo quy định Điều lệ Đảng không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động, thời điểm hưởng chế độ trợ cấp được thực hiện khi có đủ 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 năm tuổi Đảng ( tính theo tháng). Thời gian được thực hiện kể từ tháng 9 năm 2018. Trân trọng.

    17/09/2019  |