mic
Câu hỏi:
Đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí thu gom xử lý rác thải
Đề nghị huyện hỗ trợ thêm kinh phí cho các thôn trong việc thu gom, xử lý rác thải.
  • Kinh phí cho công tác thu gom, xử lý rác thải được hình thành từ các nguồn sau: Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; quy định rõ: Hàng năm ngân sách tỉnh hỗ trợ cho việc thu gom, xử lý rác thải với định mức 10.000 đồng/người/năm ( theo dân số thống kê) Kinh phí từ việc thu phí vệ sinh môi trường theo Quyết định 2070/QĐ-UBND ngày 12/9/2014, quy định cụ thể các mức thu đối với hộ gia đình. Căn cứ điều kiện thực tế, UBND xã cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được UBND tỉnh cấp hàng năm để hỗ trợ cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở địa phương.
    24/01/2019  |