Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch nông thôn huyện Quỳnh Phụ, giai đoạn 2012-2018